Archive for December, 2019

Wisdom Teeth Chăm sóc

Có răng khôn ảnh hưởng của mình lấy ra là một thủ tục phẫu thuật nghiêm trọng, và chăm sóc hậu phẫu là cực kỳ quan trọng! Đọc để được hướng dẫn làm thế nào để chăm sóc cho đau miệng, và làm thế nào để giảm thiểu đau đớn không cần thiết và các biến chứng. Ngay sau phẫu thuật: Giữ một công ty, nhưng nhẹ nhàng, bite on the gauze packs that have been placed in […]