Archive for March, 2015

Lịch sử của xương ghép

Khái niệm về xương ghép là không có gì mới. Trong thực tế nó đã là một phần quan trọng của y học từ 1600 của đầu và những năm gần đây đã trở thành một thủ tục tiêu chuẩn cho những người cần một cấy ghép nha khoa hoặc đã có một chấn thương chấn thương tâm lý hàm. Ngay sau khi phát minh ra kính hiển vi, […]

Cấy ghép nha khoa – Một quy trình ba bước

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nghe từ bệnh nhân khi nói đến cấy ghép răng là "tại sao nó đi ba quy trình riêng biệt?” It helps to understand that within the entire dental implant process, không có chỉ cần ba giai đoạn, có ở này cũng có ba phần quan trọng để sản phẩm cuối cùng sẽ thay thế răng của bạn. […]