Lưu trữ cho tháng hai, 2016

Làm thế nào để kiểm tra xem mình cho răng miệng ung thư

Ung thư miệng là nghiêm trọng kinh doanh. Tin tốt lành là rằng bạn có thể làm điều gì đó về nó. Self-examinations thường xuyên có thể giúp bạn chọn lên trên dấu hiệu cảnh báo trong thời gian để hành động trên chúng. Các chuyên gia sức khỏe răng miệng là các chuyên gia về miệng, nhưng chỉ chuyên gia về bạn là bạn. If you notice something strange going on in […]