The Importance of Teeth for Jaw Bone Health

Khi một hoặc nhiều răng bị thiếu nó có thể dẫn đến mất tại địa điểm của khoảng cách xương. Điều này mất xương hàm có thể phát triển thành vấn đề bổ sung, cả hai với sự xuất hiện của bạn và sức khỏe tổng thể của bạn. You may experience pain, problems with your remaining teeth, altered facial appearance, and eventually even the inability to speak and/or eat normally.

In the same way that muscles are maintained through exercise, bone tissue is maintained by use. Răng tự nhiên được nhúng vào trong xương hàm và kích thích xương hàm thông qua các hoạt động như nhai và cắn. Khi hàm răng bị thiếu, các phế nang xương, or the portion of the jaw bone that anchors the teeth into the mouth, no longer receives the necessary stimulation it needs and begins to break down, hoặc resorb. The body no longer uses or “needs” xương hàm, so it deteriorates.

Potential Consequences of Tooth and Jaw Bone Loss

  • Problems with remaining teeth, including misalignment, drifting, loosening, and loss
  • Collapsed facial profile
  • Limited lip support
  • Skin wrinkling around the mouth
  • Distortion of other facial features
  • Jaw (TMJ or temporomandibular joint) pain, facial pain, and headaches
  • Difficulty speaking and communicating
  • Inadequate nutrition as a result of the inability to chew properly and painlessly
  • Sinus expansion
For more information about Jaw Bone Health or to sắp xếp một tư vấn với Tiến sĩ. Shimane, gọi cho văn phòng của chúng tôi ở Thung lũng Castro, CA tại Số điện thoại truyền miệng và hàm mặt Phẫu thuật Shimane 510-885-8720.