Archive for June, 2017

ảnh hưởng

Khi bạn nghe từ này trong văn phòng của chúng tôi, nó có khả năng nhất mà chúng ta đang nói về răng khôn của bạn. Và trong khi chúng ta biết rằng nó có vẻ đáng sợ để có “răng khôn bị ảnh hưởng”, chúng tôi muốn bạn biết rằng, thực ra, nó rất phổ biến. Có gì bị ảnh hưởng răng khôn? Trong suốt lịch sử tiến hóa, miệng con người […]