Tuyên bố từ chối

Notice to Website Viewers:

Trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục chỉ. Không có mối quan hệ bác sĩ/bệnh nhân được thành lập bằng cách sử dụng của bạn của trang web này. Không có chẩn đoán hoặc điều trị đang được cung cấp. Thông tin ở đây nên được sử dụng trong tham khảo ý kiến với một nha sĩ của sự lựa chọn của bạn. No guarantees or warranties are made regarding any of the information contained within this web site. This web site is not intended to offer specific medical, dental or surgical advice to anyone. Xem thêm, this web site and the doctor take no responsibility for web sites hyper-linked to this site and such hyperlinking does not imply any relationships or endorsements of the linked sites.

Khả năng tiếp cận

Chúng tôi cố gắng để làm cho trang web của Oral Surgery và Maxillofacial Shimane truy cập được và chúng tôi đang tiếp tục làm việc để cải thiện khả năng tiếp cận các nội dung trên trang web của chúng tôi. If this website does not meet your needs, Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Số điện thoại truyền miệng và hàm mặt Phẫu thuật Shimane 510-885-8720 để được hỗ trợ.