Thông tin tài chính

Tùy chọn thanh toán mieäng

Để tiện cho bạn, chúng tôi chấp nhận tiền mặt, Kiểm tra, Thị thực, MasterCard, American Express, và khám phá. Chúng tôi cung cấp sự chăm sóc tốt nhất chi phí hợp lý nhất cho bệnh nhân của chúng tôi, do đó thanh toán là do tại dịch vụ thực hiện trừ khi sắp xếp khác đã được thực hiện trước. Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến tài khoản của bạn, Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Số điện thoại truyền miệng và hàm mặt Phẫu thuật Shimane 510-885-8720. Nhiều lần, một cuộc gọi điện thoại đơn giản sẽ rõ ràng bất kỳ hiểu lầm. Một kế hoạch thanh toán cũng có sẵn thông qua một ứng dụng tín dụng với Tín dụng chăm sóc.


Cuộc gọi Số điện thoại truyền miệng và hàm mặt Phẫu thuật Shimane 510-885-8720 có thắc mắc hoặc lịch trình tham khảo ý kiến ​​của bạn!

Cần thảo luận về các lựa chọn tài chính của bạn?

Gọi cho chúng tôi: 510-885-8720