Archive for January, 2016

Cấy ghép nha khoa: Những gì mong đợi

Nếu bạn có cân nhắc việc phẫu thuật cấy ghép nha khoa, bạn có thể được quan tâm về những gì mong đợi. Các câu hỏi như: "Tôi sẽ cần phải mất thời gian ra khỏi công việc?”, "Tôi sẽ cần xương ghép?"và"làm thế nào một cách nhanh chóng sẽ tôi chữa lành?"là không phổ biến. Chúng tôi nhận được rằng bạn đã có câu hỏi, và chúng tôi đã có câu trả lời.

Cắn cỡ khôn ngoan: Dữ kiện về Wisdom Teeth

Răng khôn, Các răng miệng của bạn muộn nở elder, cư xử một chút khác nhau hơn so với răng khác.