Hình thức đăng ký bệnh nhân trực tuyến an toàn

Để giúp bạn tiết kiệm thời gian, bạn có thể preregister với chúng tôi bằng cách điền vào lịch sử y tế trực tuyến an toàn của chúng tôi và bệnh nhân đăng ký mẫu dưới đây.

Hình thức này được lưu trữ trên một máy chủ an toàn mật khẩu bảo vệ (sau tất cả các luật compliancy HIPAA). Bảo mật và riêng tư của dữ liệu cá nhân của bạn là một trong mối quan tâm chính của chúng tôi và chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ nó.

Nếu bạn không thể để điền vào biểu mẫu trực tuyến này trước khi cuộc hẹn của bạn, Xin vui lòng đến 15 phút trước khi cuộc hẹn theo lịch trình của bạn để điền vào biểu mẫu này.

Oral surgery patient online registration


Cuộc gọi Số điện thoại truyền miệng và hàm mặt Phẫu thuật Shimane 510-885-8720 with questions or to schedule your consultation!